Μελέτες Περίπτωσης

Protecting the customers by increasing receivables in a educational institution

Η περίπτωση: Ένας εκπαιδευτικός Οργανισμός με σημαντικό χαρτοφυλάκιο απαιτήσεων και δεδομένα που αφορούσαν σε πολύ ευαίσθητές πελατειακές σχέσεις από την μία πλευρά αλλά και της διαρκούς επιδείνωσης των συνθηκών του κλάδου.

Περισσότερα...

Re-shaping the credit policy in a Commercial Enterprise

Η περίπτωση: Η αντιμετώπιση των αναγκών της Ομάδας Διαχείρισης Απαιτήσεων, για εταιρεία που απευθύνεται σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων (Β2Β) σε θέματα που αφορούν τη διαφήμιση και προβολή τους. Τα θέματα που αντιμετώπιζε η εταιρεία αφορούσαν σε δυσκολίες στην επιχειρηματολογία είσπραξης καθώς το προϊόν είχε ήδη δοθεί, το χαρτοφυλάκιο αποτελούνταν από πολλά και μικρά υπόλοιπα, το σύστημα αδυνατούσε να υποστηρίξει τον υπάλληλο διαχείρισης, στο σαφη προσδιορισμο του υπολοίπου του πελάτη.

Περισσότερα...

Improving performance in an Insurance company

Η περίπτωση: Διαμόρφωση ενός προγράμματος εκπαίδευσης και συμβουλευτικής για την ανάπτυξη δεξιοτήτων αφενός στην ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών και αφετέρου στους Διευθυντές Τμημάτων ενός Ασφαλιστικού Οργανισμού. Η εταιρεία διέθετε ένα ευρύ πελατειακό κύκλο και σημαντικό αριθμό συνεργατών ενώ οι ανάγκες διαχείρισης της ομάδας συνοψίζονταν σε αποτελεσματική επικοινωνία με στόχο την εξυπηρέτηση του πελάτη και την ανανέωση του Συμβολαίου του. Αντίστοιχα για τους Διευθυντές των τμημάτων η ανάγκη αφορούσε στην έγκαιρη διαπίστωση των αναγκών που οφείλονται στην αγορά, στο συντονισμό της ομάδας που διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο, στην αύξηση της απόδοσης ανά έργο και στην αύξηση της κερδοφορίας ανά έργο.

Περισσότερα...

Portfolio management in a Collection Agency

Η περίπτωση: Εταιρεία ενημέρωσης που διαχειρίζεται σημαντικό όγκο χαρτοφυλακίων απαιτήσεων τραπεζών, τηλεπικοινωνιών, εμπορικών και δημοσίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στόχος της εταιρείας, να αριστοποιήσει τη διαδικασία διαχείρισης των ανατεθειμένων χαρτοφυλακίων, εξασφαλίζοντας τη μεγιστοποίηση της απόδοσης και αφετέρου την πιο αποδοτική κατανομή των διαθέσιμων πόρων και του σχετικού κόστους.

Περισσότερα...