Αγορές ανά Κλάδο

Οι υπηρεσίες της Cinsight απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αριστοποιήσουν την εξυπηρέτηση των πελατών τους και να βελτιώσουν τη χρηματοροή τους. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στοχεύουν στην κάλυψη αφενός των λειτουργικών απαιτήσεων όπως η διαμόρφωση Πιστωτικής Πολιτικής και των διαδικασιών που την περιβάλουν και αφετέρου στην εφαρμογή εργαλείων μέτρησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.
Η παροχή της υπηρεσίας απευθύνεται σε

  • Οργανισμούς που παρέχουν πίστωση και έχουν το δικό τους πελατολόγιο (τράπεζες, δημόσιοι οργανισμοί, τηλεπικοινωνίες, φαρμακευτικές εταιρείες, άλλες εμπορικές και παραγωγικές),
  • Παρόχους οutsourcing services που εξυπηρετούν τρίτους οργανισμούς (εταιρείες ενημέρωσης, δικηγορικές εταιρείες, δικηγόροι, call centers).

Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Οι δύσκολες συνθήκες της αγοράς και οι αυξημένες ρυθμιστικές πιέσεις καθιστούν ακόμη πιο σημαντικό για τους δανειστές να πάρουν τις σωστές αποφάσεις - από την απόκτηση και τη διαχείριση των πελατών μέχρι και τη διαχείριση των απαιτήσεων τους.

Περισσότερα...

Τηλεπικοινωνίες

Η CINSIGHT Advisory προσφέρει λύσεις προς τις εταιρείες τηλεπικοινωνίας με στόχο να ανταποκριθούν στον έντονο ανταγωνισμό με γρήγορους χρόνους αντίδρασης, ώστε να περιορίζονται τα κόστη τόσο από ενέργειες marketing, όσο και από ενέργειες διαχείρισης πελατών (ενήμερους ή με καθυστερήσεις οφειλών). Οι λύσεις που προσφέρουμε αφορούν σε:

Περισσότερα...

Εταιρείες Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων

Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις τραπεζών τα τελευταία χρόνια παράλληλα με την ανάγκη εξασφάλισης ρευστότητας έχουν οδηγήσει τραπεζικά χαρτοφυλάκια να αλλάζουν χέρια και η διαχείρισή τους να περνά σε εταιρείες κεφαλαιακών επενδύσεων. Όπως και για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έτσι και για τα funds, η διαχείριση τραπεζικών χαρτοφυλακίων διαφορετικών προϊόντων απαιτεί τον προσδιορισμό της αξίας και της ποιότητας του χαρτοφυλακίου που θα εξασφαλίζει:

Περισσότερα...

Δημόσιοι Οργανισμοί, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΔΕΚΟ

Η διαχείριση απαιτήσεων και η διαχείριση καθυστερήσεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία στις εφαρμογές της σε δημόσιους οργανισμούς και δημόσιες εταιρείες κοινής ωφελείας και αφορά τόσο σε πολίτες όσο και επιχειρήσεις.

Περισσότερα...

Εμπορικές Επιχειρήσεις

Με δεδομένη την ιδιαίτερα απαιτητική και γεμάτη προκλήσεις οικονομική συγκυρία και τις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν, το βάρος των επισφαλών απαιτήσεων και τα υψηλά κόστη λειτουργίας και διαχείρισης οδηγούν τις Εμπορικές Επιχειρήσεις στην ανάγκη να λειτουργούν εξυπνότερα.

Περισσότερα...