Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Κύκλοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

icon

Η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί ένα ουσιαστικό και διαρκές εργαλείο ανάπτυξης για κάθε επιχείρηση. Έχει στόχο να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ποσοτικοποιώντας τα αποτελέσματα που επιφέρει.

Τα σεμινάρια της CINSIGHT απευθύνονται σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο που συμμετέχει στη Διαδικασία Διαχείρισης Απαιτήσεων με έμφαση στις ανάγκες των agents και των προϊσταμένων τους (supervisors).

Εκπαίδευση Εσωτερικών Coaches

Τα σεμινάρια των Προπονητών (coaches) απευθύνονται σε έμπειρους υπαλλήλους διαχείρισης με αποδεδειγμένες δεξιότητες επικοινωνίας και επιτυχημένη πορεία αναφορικά με τα αποτελέσματά τους και την επίτευξη των στόχων τους, που θα επιλεγούν για τον ρόλο του εσωτερικού coach, και επιδιώκει να βοηθήσει τα στελέχη αυτά να:

Περισσότερα...

Σεμινάρια Υπαλλήλων Εξυπηρέτησης Πελατών

Τα σεμινάρια των υπαλλήλων Εξυπηρέτησης πελατών (Customer Service) έχουν στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων που βελτιώνουν την εμπειρία του πελάτη, εστιάζονται στην ικανοποίηση των αναγκών του, προωθούν την εικόνα της επιχείρησης και ενισχύουν την αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής της. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της CINSIGHT Advisory απευθύνεται σε υπαλλήλους εξυπηρέτησης που έχουν ήδη εμπειρία και επιδιώκονται τα εξής:

Περισσότερα...

Σεμινάρια Προϊσταμένων (Supervisors)

Τα σεμινάρια προϊσταμένων έχουν στόχο την ανάπτυξη των διοικητικών ικανοτήτων και την εξέλιξη των ικανοτήτων διαχείρισης του σχετικού προσωπικού. Απευθύνονται σε προϊστάμενους παραγωγικών ομάδων (supervisors και team leaders) αλλά και σε επιβλέποντες εξωτερικών συνεργατών (liaison officers).

Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

Περισσότερα...

Σεμινάρια Ανάπτυξης Τεχνικών Διαπραγμάτευσης

Τα σεμινάρια ανάπτυξης Τεχνικών Διαπραγμάτευσης στοχεύουν στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων του υπαλλήλου διαχείρισης καθυστερήσεων διαμέσου της δημιουργίας και ενίσχυσης των διαπραγματευτικών του ικανοτήτων. Οι διαπραγματευτικές δεξιότητες του υπαλλήλου διαχείρισης θα πρέπει να ανταποκρίνονται και να προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες που διέπουν την σημερινή διαχείριση των μεγάλων καθυστερήσεων στοχεύοντας στην επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος.

Περισσότερα...

Workshops για Managers

Απευθύνεται σε διευθυντικά στελέχη οργανισμών με αρμοδιότητες τη διαχείριση πελατών, τη διαχείριση πιστώσεων και κινδύνων, πληροφορικής και ανθρωπίνου δυναμικού, αλλά και σε διευθυντικά στελέχη οργάνωσης και διοίκησης διαχείρισης καθυστερήσεων και εμπλοκών.

Περισσότερα...

Διαμόρφωση Ατομικού Πλάνου Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Για τους εκπαιδευόμενους, υπαλλήλους διαχείρισης ή υπαλλήλους εξυπηρέτησης, οι οποίοι μετέχουν σε on the job training & coaching, εκπονείται Ατομικό Πλάνο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, στόχος του οποίου είναι να αποτυπωθεί η υφιστάμενη δυνατότητα εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών και να στοχοθετηθεί η σε συγκεκριμένο χρόνο βελτίωσή της.

Περισσότερα...

Διαμόρφωση Ολοκληρωμένης διαδικασίας εκπαίδευσης

Η CINSIGHT Advisory αναλαμβάνει επίσης το σχεδιασμό και υλοποίηση της εσωτερικής διαδικασίας εκπαίδευσης του τμήματος διαχείρισης καθυστερήσεων, παρέχοντας τη μεθοδολογία εκπαίδευσης, τις διαδικασίες, τα επίπεδα και την εκπαίδευση του εκπαιδευτή. Προσαρμογή των εγχειρίδιων εκπαίδευσης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση θα προσαρμόζεται στις συνθήκες και απαιτήσεις της αγοράς.