Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Στη φιλοσοφία της Cinsight είναι η παροχή υπηρεσιών και η εφαρμογή λύσεων που θα έχουν μετρήσιμη επίδραση στη χρηματοροή, στο ενεργητικό και την κερδοφορία των πελατών της, στοιχεία που ήδη επιτυγχάνει στα έργα που έχει αναλάβει.

Για την παροχή των υπηρεσιών της, η Cinsight συνδυάζει εργαλεία και μεθοδολογίες που έχει αναπτύξει η ίδια, αλλά και εργαλεία εξειδικευμένων οίκων του εξωτερικού που η Cinsight αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα.

Οι εστιασμένες υπηρεσίες της Cinsight περιλαμβάνουν:

Υπηρεσίες Βελτίωσης και Αναδιοργάνωσης Διαδικασιών

icon

Η προσέγγιση που ακολουθείται από την CINSIGHT βασίζεται στη μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί από την ίδια (CINSIGHT Project Implementation Methodology) και επιτρέπει την τοποθέτηση των επιχειρησιακών στόχων κάθε Οργανισμού μέσα στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον και τις αυξανόμενες απαιτήσεις του.

Περισσότερα...

Πολιτική Διαχείρισης Απαιτήσεων

icon

Οι περισσότεροι πελάτες σε κάποιο σημείο συνεργασίας τους με την εταιρεία θα παραλείψουν μια πληρωμή. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν όλοι να χαρακτηριστούν ως σημαντικά καθυστερημένοι πελάτες. Έχοντας αναπτύξει τη διαδικασία αξιολόγησης που θα τους κατατάξει στην ανάλογη κατηγορία, των μηχανισμών και της πολιτικής που εφαρμόζεται σε κάθε επίπεδο καθυστέρησης από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ο κίνδυνος για την πορεία του πελάτη στην οριστική καθυστέρηση μειώνεται σημαντικά.

Περισσότερα...

Διαχείριση Έργων

icon

Για τη CINSIGHT η διαχείριση έργων σε τομείς που αφορούν στην οργάνωση της διαχείρισης Καθυστερήσεων και Εξυπηρέτησης πελατών σημαίνει αποτελεσματικές υπηρεσίες στο λειτουργικό σχεδιασμό, τη διασφάλιση και τη διαχείριση των απαραίτητων πόρων για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που είναι συνδεδεμένοι με το έργο από τη σύλληψη της αναγκαιότητάς του μέχρι και την ολοκλήρωσή του.

Περισσότερα...

Επαγγελματική Εκπαίδευση

icon

Η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί ένα ουσιαστικό και διαρκές εργαλείο ανάπτυξης για κάθε επιχείρηση. Έχει στόχο να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ποσοτικοποιώντας τα αποτελέσματα που επιφέρει.

Τα σεμινάρια της CINSIGHT Advisory απευθύνονται σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο που συμμετέχει στη Διαδικασία Διαχείρισης Απαιτήσεων με έμφαση στις ανάγκες των agents και των προϊσταμένων τους (supervisors).

Περισσότερα...

Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων

icon

Η CINSIGHT Advisory προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα συμβουλευτικής για τη διοίκηση και την ανάπτυξη τόσο σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα όσο και σε Οργανισμούς και Φορείς του Δημοσίου. Οι υπηρεσίες αυτές συμπληρώνονται με υποστήριξη για την αξιοποίηση των διαφόρων ευκαιριών χρηματοδότησης, αλλά και γενικότερα με υποστήριξη στη διαμόρφωση κατάλληλης επιχειρηματικής στρατηγικής, επιλογής της προσφορότερης λύσης και συστηματικής παρακολούθησης της εφαρμογής της.

Περισσότερα...

Κύκλοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Κύκλοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

icon

Η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί ένα ουσιαστικό και διαρκές εργαλείο ανάπτυξης για κάθε επιχείρηση. Έχει στόχο να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ποσοτικοποιώντας τα αποτελέσματα που επιφέρει.

Τα σεμινάρια της CINSIGHT απευθύνονται σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο που συμμετέχει στη Διαδικασία Διαχείρισης Απαιτήσεων με έμφαση στις ανάγκες των agents και των προϊσταμένων τους (supervisors).

Αξιοποίηση Δεδομένων Ανάλυσης

Αξιοποίηση Δεδομένων Ανάλυσης

icon

Η κατανόηση του ποιοι είναι οι πελάτες μας και τι τους κάνει να πληρώνουν αποτελεί ένα ισχυρό πλεονέκτημα στην ανταγωνιστική αγορά του σήμερα.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Η CINSIGHT προσφέρει υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων με σκοπό να βοηθήσει τον Οργανισμό να «απελευθερώσει» τις δυνατότητες και την δυναμική που κρύβεται στα δεδομένα που αφορούν τον πελάτη του. Η ανάλυση του ιστορικού των χαρτοφυλακίων απαιτήσεων δίνει τη δυνατότητα χειρισμού κρίσιμων οικονομικών πληροφοριών που επηρεάζουν τη ρευστότητα της επιχείρησής σας.

Η διαχείριση της πληροφορίας που αξιοποιείται στην ανάλυση βασίζεται σε πηγαία δεδομένα από οποιοδήποτε σύστημα διαχείρισης καθυστερήσεων (collection software) ή εξυπηρέτησης πελάτη (CRM) διαθέτει ο Οργανισμός.

Ένας χρυσός κανόνας που ισχύει για την ανάλυση των δεδομένων είναι ότι τα αποτελέσματα θα είναι καλά όσο τα δεδομένα είναι ακριβή και «καθαρά». Η CINSIGHT έχει αναπτύξει και χρησιμοποιεί εργαλεία και μεθόδους που θα εξασφαλίσουν την καθαρότητα και πληρότητα των δεδομένων ώστε η ανάλυσή τους να παρέχει ασφαλείς και χρήσιμες εκτιμήσεις.