Προσφερόμενες Επιχειρηματικές Λύσεις

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

icon

Κάθε χαρτοφυλάκιο έχει σημαντική αξία και διαφορετικές οπτικές, που μπορούν να αξιοποιηθούν ανάλογα με την στρατηγική του οργανισμού. Η CINSIGHT προσαρμόζει την κατάλληλη μεθοδολογική προσέγγιση για την διαχείριση χαρτοφυλακίων πελατείας, καθυστερήσεων και χαρτοφυλακίων μη-εξυπηρετούμενων απαιτήσεων σε κάθε Οργανισμό.

Περισσότερα...

Αξιολόγηση Διαδικασιών και Μετρήσεις

icon

Η σύνθεση των λύσεων που προσφέρει η CINSIGHT έχει γίνει με τρόπο ώστε να μπορεί να υποστηριχτεί μια Ολιστική Προσέγγιση της λειτουργίας της επιχείρησης και έτσι δίνεται έμφαση στην εξασφάλιση της Πολιτικής, στην τήρηση των Διαδικασιών Διαχείρισης και Λειτουργίας και την ποιότητα και αξιοποίηση των Δεδομένων.

Περισσότερα...

Αναδιάρθρωση της Διαχείρισης Καθυστερήσεων

icon

Για να επιτευχθεί σήμερα μια σημαντική βελτίωση στα αποτελέσματα της εισπρακτικής διαδικασίας είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν τόσο ζητήματα που αφορούν στη διαθεσιμότητα όσο και στην παραγωγικότητα του προσωπικού και των διαδικασιών που εφαρμόζονται. Ο επανασχεδιασμός της λειτουργίας διαχείρισης και παρακολούθησης των εισπράξεων στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση των δεξιοτήτων των ανθρώπων που στελεχώνουν την ομάδα που θα εξασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Περισσότερα...

Διαχείριση Χρηματοροών

icon

Εάν ισχύει το γνωστό γνωμικό "cash is king" τότε η εξασφάλιση της ρευστότητας είναι το απαραίτητο συστατικό για να κρατήσει σε λειτουργία μια επιχείρηση. Η διατήρηση της ρευστότητας είναι σήμερα ένα από τα καίρια προβλήματα που εμφανίζεται στις περισσότερες επιχειρήσεις και αφορά σε:

Περισσότερα...