Προσφερόμενες Επιχειρηματικές Λύσεις

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

icon

Κάθε χαρτοφυλάκιο έχει σημαντική αξία και διαφορετικές οπτικές, που μπορούν να αξιοποιηθούν ανάλογα με την στρατηγική του οργανισμού. Η CINSIGHT προσαρμόζει την κατάλληλη μεθοδολογική προσέγγιση για την διαχείριση χαρτοφυλακίων πελατείας, καθυστερήσεων και χαρτοφυλακίων μη-εξυπηρετούμενων απαιτήσεων σε κάθε Οργανισμό.

Οι ενέργειες της CINSIGHT είναι όλες βασισμένες σε μετρήσιμους δείκτες. Η αξιολόγηση, η διαμόρφωση στρατηγικών, οι εναλλακτικές προσεγγίσεις προσδιορίζονται εύκολα μέσα από δείκτες, εξυπηρετώντας την λήψη αποφάσεων.

  • Αξιολόγηση παρούσας κατάστασης του χαρτοφυλακίου.
  • Εφαρμογή αναλυτικών εργαλείων.
  • Εκτίμηση απόδοσης του χαρτοφυλακίου ανά τμήμα και συνολικά.
  • Διαμόρφωση της πολιτικής διαχείρισης.
  • Παρακολούθηση και προσαρμογή.

Κύριο χαρακτηριστικό της μεθοδολογίας και των εργαλείων της CINSIGHT για την διαχείριση χαρτοφυλακίων είναι η αντικειμενική μέτρηση μέσω KPIs, η πραγματική απεικόνιση των δυνατοτήτων του χαρτοφυλακίου, η εύκολη προσαρμογή ανάλογα με το επίπεδο διοίκησης του κάθε χρήστη και στην προσαρμογή στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και χαρακτηριστικά του.