Μελέτες Περίπτωσης

Protecting the customers by increasing receivables in a educational institution

Η περίπτωση: Ένας εκπαιδευτικός Οργανισμός με σημαντικό χαρτοφυλάκιο απαιτήσεων και δεδομένα που αφορούσαν σε πολύ ευαίσθητές πελατειακές σχέσεις από την μία πλευρά αλλά και της διαρκούς επιδείνωσης των συνθηκών του κλάδου.

Η προσέγγιση: Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης, αποτύπωσης και βελτίωσης της διαδικασίας διαχείρισης των απαιτήσεων του Οργανισμού. Στόχος του έργου μας ήταν η ανάπτυξη μίας αποδεδειγμένα αποτελεσματικής λειτουργίας για τη Διαχείριση των Απαιτήσεων και η μεταφορά τεχνογνωσίας σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα του Οργανισμού. Το έργο ολοκληρώθηκε σε δυο επίπεδα:

 • Σε επίπεδο Project Management με:
  • Δημιουργία ρόλου Υπεύθυνου Επικοινωνίας και Διαχείρισης Καθυστερήσεων με σαφή προσδιορισμό αρμοδιοτήτων και αναλυτική περιγραφή εργασιών
  • Υποστήριξη του ρόλου με τεχνικά μέσα
  • Συμπλήρωση των προδιαγραφών για τη δημιουργία μηχανογραφικού συστήματος που θα υποστηρίζει την Οικονομική Διεύθυνση, αναφορικά με την υποστήριξη της λειτουργίας της Διαχείρισης Απαιτήσεων
 • Σε επίπεδο Ορισμού της Πολιτικής Διαχείρισης Απαιτήσεων με:
  • Καθορισμός του ρόλου και των στόχων για κάθε ιεραρχικό επίπεδο τόσο στην Οικονομική Διεύθυνση όσο και στις υπόλοιπες λειτουργίες του Οργανισμού
  • Ορισμός και σχεδιασμός των ροών εργασίας (workflows), των πολιτικών και της τακτικής που θα ακολουθείτο στην επικοινωνία με τον πελάτη
  • Προσδιορισμός των κατάλληλων Δεικτών για τη μετρηση και αξιολόγηση της διαχείρισης στον Οργανισμό
  • Δημιουργία μηχανισμού διοικητικής πληροφόρησης (reporting) προσαρμοσμένη στα συστήματα και στις ανάγκες του Οργανισμού

Το αποτέλεσμα: Ο οργανισμός απέκτησε και συνεχίζει να διατηρεί μια οργανωμένη λειτουργία της διαχείρισης απαιτήσεων με σαφείς και διακριτούς ρόλους για κάθε ιεραρχικό επίπεδο και τρόπο λήψης των αποφάσεων για άσκηση της Πιστωτικής Πολιτικής και εφαρμογή της Στρατηγικής της.