Μελέτες Περίπτωσης

Portfolio management in a Collection Agency

Η περίπτωση: Εταιρεία ενημέρωσης που διαχειρίζεται σημαντικό όγκο χαρτοφυλακίων απαιτήσεων τραπεζών, τηλεπικοινωνιών, εμπορικών και δημοσίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στόχος της εταιρείας, να αριστοποιήσει τη διαδικασία διαχείρισης των ανατεθειμένων χαρτοφυλακίων, εξασφαλίζοντας τη μεγιστοποίηση της απόδοσης και αφετέρου την πιο αποδοτική κατανομή των διαθέσιμων πόρων και του σχετικού κόστους.

Η προσέγγιση: Η CINSIGHT Advisory ανέλαβε την ανάπτυξη, λειτουργία και εφαρμογή του εργαλείου Επιχειρησιακής Ευφυΐας CorRal. Το CorRal, ως βασικό συστατικό της προτεινόμενης λύσης, λειτούργησε συμπληρωματικά με την υφιστάμενη υποδομή της εταιρείας, ενώ το data model που αναπτύχθηκε δημιουργησε τις προοπτικές για περαιτέρω επεκτάσεις, όπως εφαρμογές scoring και data analytics.

Το αποτέλεσμα: Με τη λύση του CorRal, αναδεικνύεται η πλούσια επιχειρησιακή πληροφορία που είναι στην απόλυτη διάθεση όλων των επιπέδων διοίκησης της εταιρείας για γρήγορη και τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων. Αξιοποιώντας τη βιβλιοθήκη των KPIs του CorRal, τροφοδοτείται η διαδικασία διαχείρισης, ώστε να γίνεται περισσότερο αποτελεσματική, να εξασφαλίζονται οικονομίες κλίμακας, να προκύπτουν οικονομίες από την ορθότερη κατανομή πόρων σε σχέση με τις ανάγκες του κάθε χαρτοφυλακίου και να παρέχονται προβλέψεις σχετικά με νέα χαρτοφυλάκια. [note](Αξιοποίηση Δεδομένων Ανάλυσης)[/note]