Αγορές ανά Κλάδο

Τηλεπικοινωνίες

Η CINSIGHT Advisory προσφέρει λύσεις προς τις εταιρείες τηλεπικοινωνίας με στόχο να ανταποκριθούν στον έντονο ανταγωνισμό με γρήγορους χρόνους αντίδρασης, ώστε να περιορίζονται τα κόστη τόσο από ενέργειες marketing, όσο και από ενέργειες διαχείρισης πελατών (ενήμερους ή με καθυστερήσεις οφειλών). Οι λύσεις που προσφέρουμε αφορούν σε:

 • Αυτοματοποίηση Διαδικασιών στη Διαχείριση Καθυστερήσεων οικιακών πελατών και επιχειρήσεων
 • Ανάπτυξη της Στρατηγικής για εξυπηρέτηση του πελατολογίου
 • Διαχείριση του πελατολογίου βάσει της αξίας του και των στόχων του Οργανισμού

Οι εστιασμένες υπηρεσίες μας καλύπτουν τους τομείς:

 • Διαχείρισης Καθυστερήσεων
  • Πολιτική Καθυστερήσεων
  • Μέτρηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών
  • Πρόβλεψη λογαριασμών σε καθυστέρηση
  • Εκπαίδευση Customer Service & Collection agents/ supervisors
 • Εξυπηρέτησης πελατείας
  • Μέτρηση και Βελτιστοποίηση διαδικασιών
  • Ανάλυση αξίας ζωής πελάτη (lifetime value)
  • Εκπαίδευση προσωπικού
 • Παροχής Αναλυτικών Εργαλείων
  • Πρόληψη Churn
  • Ανάλυση και πρόβλεψη απάτης
  • Κίνδυνοι καθυστερήσεων πληρωμών
  • Ανάλυση και υποστήριξη cross/up sell