Αγορές ανά Κλάδο

Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Οι δύσκολες συνθήκες της αγοράς και οι αυξημένες ρυθμιστικές πιέσεις καθιστούν ακόμη πιο σημαντικό για τους δανειστές να πάρουν τις σωστές αποφάσεις - από την απόκτηση και τη διαχείριση των πελατών μέχρι και τη διαχείριση των απαιτήσεων τους.

Ο στόχος της CINSIGHT είναι να διασφαλίσει ότι μπορούν να αξιοποιηθούν όλες οι ευκαιρίες ανάπτυξης, περιορίζοντας ταυτόχρονα τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο επισφαλειών και να θεωρηθεί ως υπεύθυνος δανειστής. Η CINSIGHT Advisory προσφέρει λύσεις για την κάλυψη των εξής τομέων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων:

 • Διαχείριση καθυστερήσεων λιανικής και επιχειρηματικής τραπεζικής
 • Διαχείριση πελατών και ανάδειξη αξίας πελατών

Διαχείριση Καθυστερήσεων Τραπεζικής

Οι λύσεις για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αφορούν τόσο στις σχέσεις με καταναλωτές (λιανική τραπεζική) όσο και στις σχέσεις με επιχειρήσεις (μικρών επιχειρήσεων και corporate).

Η βελτιστοποίηση της διαχείρισης των καθυστερήσεων απαιτεί μια νέα προσέγγιση και δρομολογείται μέσα από:

 • Την αξιολόγηση και αξιοποίηση των δεδομένων.
 • Την οργάνωση και τμηματοποίηση του χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των υποθέσεων και των επιπέδων κινδύνου
 • Την διαχείριση του χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τις δυνατότητες των ομάδων διαχείρισης
 • Την εφαρμογή ενιαίας πολιτικής διαχείρισης με εσωτερικές ομάδες και εξωτερικούς συνεργάτες.
 • Την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού αναφορών και διοικητικής πληροφόρησης.
 • Την ευελιξία στην χρήση των εργαλείων και των μηχανισμών, ώστε να υπάρχει γρήγορη προσαρμογή στις αλλαγές.

Οι λύσεις της CINSIGHT Advisory περιλαμβάνουν:

Διαχείριση πελατών και ανάδειξη της αξίας τους στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα

Η διαχείριση των πελατών δίνει έμφαση στην διατήρηση του πελατολογίου και στην ελεγχόμενη επέκτασή του.

Η CINSIGHT Advisory παρέχει αναλυτικά εργαλεία που προσφέρουν την δυνατότητα να αξιολογηθεί η πελατεία σε σχέση με τα προσφερόμενα προϊόντα και ειδικότερα:

 • Αξιολόγηση συμπεριφοράς πελατών
 • Προγραμματισμός ενεργειών διασταυρούμενων πωλήσεων (cross sell) ή επεκτάσεις (up sell).
 • Αξία πελάτη (life-time-value – LTV)
 • Τάσεις απομάκρυνσης πελατών
 • Τάσεις πελατών σε καθυστέρηση.
 • Διάγνωση απάτης

Με την αναλυτική προσέγγιση της πελατείας βάσει στοιχείων, η προσέγγιση του πελάτη γίνεται με αξιοκρατικό τρόπο και εξυπηρετώντας την εστιασμένη πώληση. Έτσι, επιτυγχάνονται πλεονεκτήματα όπως:

 • Μειωμένο κόστος για καμπάνιες και προωθητικές ενέργειες.
 • Ποιοτική εξυπηρέτηση του πελατολογίου
 • Έγκαιρη διαπίστωση τάσεων και συμπεριφοράς που επιτρέπουν στην Τράπεζα να διαχειριστεί το πελατολόγιό της με αποτελεσματικότερο τρόπο.

Τα αναλυτικά εργαλεία χρησιμοποιούνται σε ολοκληρωμένες προσεγγίσεις και έργα που παρέχει η CINSIGHT Advisory.