Αγορές ανά Κλάδο

Εταιρείες Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων

Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις τραπεζών τα τελευταία χρόνια παράλληλα με την ανάγκη εξασφάλισης ρευστότητας έχουν οδηγήσει τραπεζικά χαρτοφυλάκια να αλλάζουν χέρια και η διαχείρισή τους να περνά σε εταιρείες κεφαλαιακών επενδύσεων. Όπως και για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έτσι και για τα funds, η διαχείριση τραπεζικών χαρτοφυλακίων διαφορετικών προϊόντων απαιτεί τον προσδιορισμό της αξίας και της ποιότητας του χαρτοφυλακίου που θα εξασφαλίζει:

 • Την βέλτιστη απόδοσή του από πλευράς εσόδου
 • Την βέλτιστη διαχείριση του από πλευράς κόστους
 • Τη μεγιστοποίηση αξιοποίησης του

Η CINSIGHT διαχωρίζει την προσέγγιση της στη διαχείριση εξαγορασμένων χαρτοφυλακίων για τις εταιρείες κεφαλαιουχικών επενδύσεων σε τρεις ουσιαστικές φάσεις:

 • Φάση Οργάνωσης και Ελέγχου. Απευθύνεται σε εταιρείες που σκοπεύουν να εξαγοράσουν και να διαχειριστούν χαρτοφυλάκια διαφορετικών τραπεζών. Στο στάδιο αυτό κωδικοποιείται η πολιτική διαχείρισης καθυστερήσεων με την οποια διαχειριζόταν ως τώρα το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Αν δεν υπάρχει τότε στο στάδιο αυτό γίνεται ο σχεδιασμός της κατάλληλης πολιτικής που θα ορίζει ανάλογα και όλες τις φάσεις διαχείρισης και προγραμματισμού.
 • Φάση Προαγοράς. Αποδοτική και ακριβή στο μέγιστο βαθμό αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου και επιλογή των κατάλληλων παρόχων. Η Cinsight ολοκληρώνει τη σημαντική διαδικασία αξιολόγησης μέσα από τις εξής ενέργειες:
  • Ποιοτική & Ποσοτική Ανάλυση του Χαρτοφυλακίου ως προς την ποιότητα και πληρότητα των δεδομένων, τα αποτελέσματα της προηγούμενης διαχείρισης όπως καταγράφονται στα τραπεζικά συστήματα. Η αξιολόγηση γίνεται μέσωFor this step, we acquire the source data (preferably the whole portfolio; or if this not possible a significant portion δεικτών απόδοσης KPIs και μέσω του εργαλέιου CorRal BI. Το αποτέλεσμα είναι αναφορές αποκλίσεων και τμηματοποίηση βάση των διαφορετικών χαρακτηριστικών του χαρτοφυλακίου.
  • Συγκριση με τις επιδόσεις της αγοράς για τα χαρτοφυλάκια με παρόμοια χαρακτηριστικά . Παίρνουμε τα χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου και τα απευθύνουμε στους πιθανούς συνεργαζομένους παρόχους / νομικές υπηρεσίες και καλούμε για συγκρίσιμες αξιολογήσεις των επιδόσεων.
  • Ανάλυση του φυσικού αρχείου για κάθε υπόθεση του χαρτοφυλακίου. Η διαδικασία αυτή γίνεται από έναν σύμβουλο της εταιρείας και με την παρουσία νομικού σύμβουλου που μπορεί να οριστεί από τον ιδιοκτήτη του χαρτοφυλακίου . Το περιεχόμενο του φυσικού αρχείου εξαρτάται από τη φύση του χαρτοφυλακίου: ένα χαρτοφυλάκιο καταναλωτικών δανείων έχει διαφορετικές μεθόδους ανάλυσης σε σύγκριση με ένα δάνειακο χαρτοφυλάκιο ΜΜΕ ή από ένα εμπορικό χαρτοφυλάκιο πιστώσεων.

Φάση Παρακολούθησης της Διαχείρισης του Χαρτοφυλακίου. Οργάνωση λειτουργικών και τεχνολογικών προδιαγραφών, διαχείριση παρόχων, αξιολόγηση αποτελεσμάτων. Αυτή είναι η διαδικασία που τρέχει το χαρτοφυλάκιο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που παράγονται κατά τη διάρκεια της προηγούμενης φάσης. Έτσι το πρώτο βήμα είναι η ανάθεση του χαρτοφυλάκιο στις εσωτερικές ομάδες ή / και εξωτερικές οντότητες. Η ανάθεση γίνεται με βάσητα KPIs και τις εκτιμήσεις της φάσης Προαγοράς. Αυτοί είναι και οι στόχοι του χαρτοφυλακίου. Οι εν λόγω στόχοι προσαρμόζοντια ανάλογα με το τμήμα του χαρτοφυλακίου που έχει εκχωρηθεί. Η ανάθεση των στόχων και η παρακολούθηση της επιτευξής τους γίνεται μέσω του CorRal.