Αγορές ανά Κλάδο

Δημόσιοι Οργανισμοί, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΔΕΚΟ

Η διαχείριση απαιτήσεων και η διαχείριση καθυστερήσεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία στις εφαρμογές της σε δημόσιους οργανισμούς και δημόσιες εταιρείες κοινής ωφελείας και αφορά τόσο σε πολίτες όσο και επιχειρήσεις.

Είναι σημαντικό να συνδυαστεί ο κοινωνικός, οικονομικός και αναπτυξιακός ρόλος των οργανισμών αυτών. Η στρατηγική και οι διαδικασίες διαχείρισης που επιβάλλονται θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον κοινωνικό χαρακτήρα του φορέα και να ισορροπούν με τις οικονομικές και αναπτυξιακές του ανάγκες και κατ’ επέκταση της Εθνικής οικονομίας.

Η οργάνωση της διαχείρισης απαιτήσεων έχει στόχο την αύξηση της εισροής χρημάτων που επιτυγχάνεται με άμεσο και έμμεσο τρόπο:

  • Άμεσα. Η τακτική επικοινωνίας, ο τρόπος διαχείρισης και οι διαδικασίες που προκύπτουν για ελαφρύνσεις, διακανονισμούς κ.λπ., επιτρέπουν την άντληση χρημάτων από οφειλέτες της εφορίας, των δημόσιων ταμείων, των εταιρειών κοινής ωφελείας, των δήμων και κοινοτήτων.
  • Έμμεσα. Εκπαιδεύεται ο πολίτης , ο καταναλωτής, η επιχείρηση στην τήρηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων σε τακτικό βαθμό, γεγονός που μειώνει τις περιπτώσεις επισφάλειας, που με την σειρά τους προκύπτουν από συσσωρευμένη αμέλεια ή τοποθέτηση των χρεών έναντι δημοσίου στις χαμηλότερες κλίμακες των υποχρεώσεων.

Η διαχείριση των απαιτήσεων διαμορφώνεται μέσα από ένα περιβάλλον που παρέχει και τα εξής σημαντικά πλεονεκτήματα:
Α) «Καθαρισμό δεδομένων» από διπλές εγγραφές ή παραλλαγές εγγραφών, ή από παραγραφείσες οφειλές (για διάφορους λόγους, όπως παρελθόντα χρόνο, θάνατο, κ.λπ.). Έτσι οριστικοποιείται το σύνολο των υπολοίπων (όχι αναγκαστικά οφειλών).
Β) Συγκέντρωση και συμψηφισμό. Μεταξύ διαφορετικών οφειλών, εισροών, και σύνδεση μεταξύ όλων των οφειλών έναντι δημοσίου. Η προσέγγιση αυτή δεν χρειάζεται σημαντικές τροποποιήσεις στα μηχανογραφικά συστήματα που ήδη διαθέτουν οι σχετικοί οργανισμοί. Αντίθετα, μέσα από τις μηχανογραφικές προσεγγίσεις της διαχείρισης απαιτήσεων και της διαχείρισης πίστωσης μπορούν να συνεννοθούν τα υπόλοιπα και να υπάρχει συνολική εικόνα του κάθε καταναλωτή ή επιχείρησης.