Αγορές ανά Κλάδο

Εμπορικές Επιχειρήσεις

Με δεδομένη την ιδιαίτερα απαιτητική και γεμάτη προκλήσεις οικονομική συγκυρία και τις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν, το βάρος των επισφαλών απαιτήσεων και τα υψηλά κόστη λειτουργίας και διαχείρισης οδηγούν τις Εμπορικές Επιχειρήσεις στην ανάγκη να λειτουργούν εξυπνότερα.

Με κατάλληλη ανάλυση και αξιολόγηση του πελατολογίου και της υφιστάμενης δομής λειτουργίας, την εφαρμογή ενδεδειγμένων διαδικασιών διαχείρισης για κάθε τμήμα του χαρτοφυλακίου τους αυξάνουν την αποδοτικότητα τους, μειώνουν τον κίνδυνο και εξασφαλίζουν καλύτερη εξυπηρέτηση για τον πελάτη τους. Οι δυσκολίες του κλάδου απατούν λύσεις που προσφέρουν:

  • Εξασφάλιση Εσόδων – Revenue Assurance. Δέσμευση στην ικανοποίηση του πελάτη, μείωση των ζημιών, και εξασφάλιση εσόδων .
  • Αύξηση μεριδίου αγοράς. Βελτίωση της κατανόησης των πελατών και των συνθηκών των αγορών εγχώριων και του εξωτερικού
  • Μείωση των επισφαλών απαιτήσεων και βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης καθυστερήσεων
  • Μείωση του κόστους διαχείρισης εντοπίζοντας τις συνθήκες που αφορούν στον κάθε πελάτη και προσαρμόζοντας ανάλογα την εμπορική μας πολιτική
  • Εξασφάλιση των απαραίτητων χρηματοδοτικών πόρων

Οι λύσεις της CINSIGHT Advisory περιλαμβάνουν:

  • Διάγνωση της Παρούσας Κατάστασης
  • Υπηρεσίες Βελτίωσης και Αναδιοργάνωσης Διαδικασιών
  • Τυποποίηση ροών εργασίας ανά Τμήμα και ρόλο εργασίας
  • Ορισμό πλαισίου πολιτικής Διαχείρισης βάση κριτηρίων και δεικτών απόδοσης KPI’s

Σύνταξη επενδυτικού σχεδίου και αναζήτηση των κατάλληλων πόρων χρηματοδότησης