Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων

icon

Η CINSIGHT Advisory προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα συμβουλευτικής για τη διοίκηση και την ανάπτυξη τόσο σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα όσο και σε Οργανισμούς και Φορείς του Δημοσίου. Οι υπηρεσίες αυτές συμπληρώνονται με υποστήριξη για την αξιοποίηση των διαφόρων ευκαιριών χρηματοδότησης, αλλά και γενικότερα με υποστήριξη στη διαμόρφωση κατάλληλης επιχειρηματικής στρατηγικής, επιλογής της προσφορότερης λύσης και συστηματικής παρακολούθησης της εφαρμογής της.

Ειδικά σε ότι αφορά τα χρηματοδοτικά προγράμματα, οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • ανάλυση και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, των αναγκών και των αναπτυξιακών σχεδίων (επενδυτικών και ερευνητικών) της Επιχείρησης ή του Οργανισμού,
  • ενημέρωση για τη δυνατότητα συμμετοχής (επιλεξιμότητα) στο σύνολο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων (εθνικών και κοινοτικών) που είναι κάθε φορά σε ισχύ και της μορφής υποστήριξης που το κάθε Πρόγραμμα προσφέρει,
  • επιλογή του/των κατάλληλων κάθε φορά χρηματοδοτικών προγραμμάτων, που θα εξασφαλίζουν την ενίσχυση που είναι αναγκαία για την υλοποίηση των επενδυτικών ή ερευνητικών σχεδίων της Επιχείρησης,
  • ενημέρωση για το σύνολο των δεσμεύσεων και των υποχρεώσεων που συνεπάγεται η συμμετοχή του σε χρηματοδοτικά προγράμματα,
  • σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου και άρτια προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε προγράμματος με στόχο την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας και την έγκριση των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων,
  • διαρκή παρακολούθηση της πορείας των υποβληθέντων προτάσεων-μελετών και έγκαιρη υποβολή για λογαριασμό των πελατών μας, διευκρινήσεων ή/και συμπληρωματικών στοιχείων σε περίπτωση που ζητηθούν από τον φορέα αξιολόγησης / διαχείρισης του προγράμματος,
  • διαχείριση των εγκεκριμένων έργων με στόχο την ομαλή και απρόσκοπτη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης, έγκαιρη σύνταξη και αποστολή όλων των απαραίτητων εντύπων παρακολούθησης του έργου, καθοδήγηση και συντονισμό όλων των εμπλεκομένων για την ορθή εκτέλεση του εγκεκριμένου έργου, οργάνωση και τήρηση των παραδοτέων για μελλοντικό έλεγχο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Πρόγραμμα.

Περαιτέρω, οι υπηρεσίες της CINSIGHT περιλαμβάνουν την εκπόνηση:

  • Ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων για την υποστήριξη της επιχειρηματικής στρατηγικής, στο πλαίσιο ή όχι αναπτυξιακών νόμων και προγραμμάτων,
  • μελετών σκοπιμότητας και αξιολόγησης επενδύσεων για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων επενδυτικού χαρακτήρα και τη διαμόρφωση επιθυμητού και εφικτού χρηματοδοτικού σχήματος.