Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Πολιτική Διαχείρισης Απαιτήσεων

icon

Οι περισσότεροι πελάτες σε κάποιο σημείο συνεργασίας τους με την εταιρεία θα παραλείψουν μια πληρωμή. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν όλοι να χαρακτηριστούν ως σημαντικά καθυστερημένοι πελάτες. Έχοντας αναπτύξει τη διαδικασία αξιολόγησης που θα τους κατατάξει στην ανάλογη κατηγορία, των μηχανισμών και της πολιτικής που εφαρμόζεται σε κάθε επίπεδο καθυστέρησης από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ο κίνδυνος για την πορεία του πελάτη στην οριστική καθυστέρηση μειώνεται σημαντικά.

Η πολιτική διαχείρισης καθυστερήσεων (collection policy) θα πρέπει να είναι ενιαία και να καλύπτει όλο το φάσμα καθυστερήσεων (από την εμφάνιση της καθυστέρησης έως και την νομική διαχείριση) με αντίστοιχη προσαρμογή σε κάθε στάδιο.

Τα πλεονεκτήματα μίας ενιαίας πολιτικής διαχείρισης καθυστερήσεων είναι τα εξής:

  1. Απόλυτη ευθυγράμμιση της πολιτικής των καθυστερήσεων με την γενικότερη οργάνωση και φιλοσοφία του Οργανισμού.
  2. Απόλυτο έλεγχο στην εφαρμογή της Πολιτικής σε κάθε στάδιο διαχείρισης.
  3. Ξεκάθαρη περιγραφή του ρόλου και των στόχων των εσωτερικών ομάδων διαχείρισης καθυστερήσεων και των αντίστοιχων εξωτερικών συνεργατών.
  4. Προσαρμογή και τήρηση κανόνων του θεσμικού πλαισίου και του γενικότερου νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των καταναλωτών και των προσωπικών τους δεδομένων.
  5. Προστασία των επιχειρησιακών στόχων που θέτει ο Οργανισμός που παρέχει την Πίστωση.