Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Βελτίωσης και Αναδιοργάνωσης Διαδικασιών

icon

Η προσέγγιση που ακολουθείται από την CINSIGHT βασίζεται στη μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί από την ίδια (CINSIGHT Project Implementation Methodology) και επιτρέπει την τοποθέτηση των επιχειρησιακών στόχων κάθε Οργανισμού μέσα στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον και τις αυξανόμενες απαιτήσεις του.

Ταυτόχρονα, εκπαιδεύει τον ίδιο τον Οργανισμό στην αλλαγή και το τελικό αποτέλεσμα είναι συνυφασμένο με την φιλοσοφία του και απόλυτα εναρμονισμένο με το προσωπικό του.

Τα κύρια παραδοτέα της μεθοδολογικής προσέγγισης «CINSIGHT Project Implementation Methodology» είναι τα εξής:

  1. Ορισμός και σχεδιασμός των διαδικασιών. Ροές εργασιών (workflows), πολιτικές και τακτικές που πρέπει να ακολουθούνται για την διαχείριση των χαρτοφυλακίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Οργανισμού, την πολιτική του και το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του.
  2. Διαδικασίες διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού: οργανόγραμμα, job profiles, διαδικασίες πρόσληψης, διαδικασίες εξέλιξης και καριέρας, διαδικασίες επαγγελματικής εκπαίδευσης, συμπληρωματική εκπαίδευση, αξιολόγηση και επιβράβευση.
  3. Προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων. Διαμόρφωση προδιαγραφών σε σχέση με τις απαιτήσεις.
  4. Δείκτες για όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης ή του Οργανισμού: παραγωγικοί δείκτες, οικονομικοί δείκτες, δείκτες ασφαλείας κ.λπ.
  5. Μηχανισμός διοικητικής πληροφόρησης (reporting), που βασίζεται στη λειτουργία του CorRal.