Προσφερόμενες Επιχειρηματικές Λύσεις

Διαχείριση Χρηματοροών

icon

Εάν ισχύει το γνωστό γνωμικό "cash is king" τότε η εξασφάλιση της ρευστότητας είναι το απαραίτητο συστατικό για να κρατήσει σε λειτουργία μια επιχείρηση. Η διατήρηση της ρευστότητας είναι σήμερα ένα από τα καίρια προβλήματα που εμφανίζεται στις περισσότερες επιχειρήσεις και αφορά σε:

  • Μεγάλα υπόλοιπα καθυστερήσεων έναντι του Κύκλου Εργασιών
  • Συγκέντρωση μεγάλων υπολοίπων σε μεγάλους πελάτες
  • Αθέτηση Υποσχέσεων
  • Υψηλά κόστη διαχείρισης
  • Αδυναμία Προγραμματισμού
  • Αδυναμία συντονισμού μεταξύ των διευθύνσεων

Η κατάλληλη προσαρμογή για ένα τέτοιο έργο απαιτεί:

  • Διάγνωση της Παρούσας Κατάστασης
  • Αξιολόγηση της Αγοράς και των προοπτικών της
  • Τυποποίηση αναγκών ανά Τμήμα και ρόλο εργασίας
  • Ορισμό πλαισίου πολιτικής Διαχείρισης βάση κριτηρίων