Προσφερόμενες Επιχειρηματικές Λύσεις

Αναδιάρθρωση της Διαχείρισης Καθυστερήσεων

icon

Για να επιτευχθεί σήμερα μια σημαντική βελτίωση στα αποτελέσματα της εισπρακτικής διαδικασίας είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν τόσο ζητήματα που αφορούν στη διαθεσιμότητα όσο και στην παραγωγικότητα του προσωπικού και των διαδικασιών που εφαρμόζονται. Ο επανασχεδιασμός της λειτουργίας διαχείρισης και παρακολούθησης των εισπράξεων στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση των δεξιοτήτων των ανθρώπων που στελεχώνουν την ομάδα που θα εξασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η CINSIGHT απευθύνεται στις κρίσιμες ανάγκες κάθε Οργανισμού προσφέροντας:

  • Αξιολόγηση παρούσας κατάστασης
  • Εφαρμογή αναλυτικών εργαλείων
  • Εκτίμηση απόδοσης του χαρτοφυλακίου ανά τμήμα και συνολικά
  • Διαμόρφωση στρατηγικής και πολιτικής διαχείρισης
  • Παρακολούθηση απόδοσης
  • Διαρκής προσαρμογή της στρατηγικής και των διαδικασιών