Προσφερόμενες Επιχειρηματικές Λύσεις

Αξιολόγηση Διαδικασιών και Μετρήσεις

icon

Η σύνθεση των λύσεων που προσφέρει η CINSIGHT έχει γίνει με τρόπο ώστε να μπορεί να υποστηριχτεί μια Ολιστική Προσέγγιση της λειτουργίας της επιχείρησης και έτσι δίνεται έμφαση στην εξασφάλιση της Πολιτικής, στην τήρηση των Διαδικασιών Διαχείρισης και Λειτουργίας και την ποιότητα και αξιοποίηση των Δεδομένων.

Ο ανθρώπινος παράγοντας θεωρείται αναντικατάστατος στη διαχείριση της όλης διαδικασίας. Η υποστήριξη όμως από τα κατάλληλα λειτουργικά συστήματα και εργαλεία λήψης αποφάσεων διευκολύνει ακόμη περισσότερο την παρακολούθηση των σχετικών εργασιών εξασφαλίζει την αξιοπιστία της διαδικασίας και τη βελτιστοποίηση των αποδόσεων.

Η προτεινόμενη προσέγγιση περιλαμβάνει τη χρήση του εργαλείου CorRal σε συνδυασμό με υπηρεσίες που είναι εξειδικευμένες στο αντικείμενο της λειτουργίας των πιστωτικών χαρτοφυλακίων.

Η διαδικασία αυτή παρέχει:

  • Αξιολόγηση του τρέχοντος τρόπου λειτουργίας και αντιπαραβάλλεται με την πιστωτική πολιτική της Εταιρείας (η οποία συμπεριλαμβάνει και την πολιτική διαχείρισης καθυστερήσεων).
  • Αξιολόγηση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου με τη χρήση του εργαλείου CorRal.
  • Αξιολόγηση όλου του παραγωγικού μηχανισμού (εσωτερικές ομάδες διαχείρισης, εταιρείες ενημέρωσης, δικηγορικές εταιρείες και άλλοι) σε σχέση με τις πραγματικές δυνατότητες του χαρτοφυλακίου, μέσω του CorRal.
  • Συγκέντρωση σημαντικής πληροφόρησης σχετικά με την πραγματική αξία ανά τμήμα του χαρτοφυλακίου, αλλά και των ισχυρότερων ενεργειών που αποτιμώνται μέσω KPIs στα αποτελέσματα που επιφέρουν στη διαχείρισης των καθυστερήσεων.
  • Εκτίμηση για την εξέλιξη των υπολοίπων ενήμερων ή καθυστερημένων με τη χρήση εργαλείων scoring της εταιρείας StatConsulting. Τα εργαλεία αυτά στηρίζονται σε στατιστικά μοντέλα υψηλής απόδοσης και αξιοποιούν το data model του CorRal. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ελαχιστοποίηση του κόστους λύσης, συγκρινόμενη με οποιαδήποτε άλλη λύση data mining και scoring στην αγορά.